Бенефициент: „СТИЛПЛАСТ 2002“ ЕООД

Номер на договора: № BG16RFOP002-2.077-0992-C01

Наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

Обща стойност: 150 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране

Начало на проекта:25.01.2021

Край на проекта: 25.04.2021

Място на изпълнение на проекта: гр. София и гр. Монтана

„СТИЛПЛАСТ 2002“ ЕООД започва изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-0992-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 150 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране като средствата са необходими на „СТИЛПЛАСТ 2002“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са:
+ постигане на положителен ефект по отношение на „СТИЛПЛАСТ 2002“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква „СТИЛПЛАСТ 2002“ ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект №BG16RFOP002-2.077-0992-C01, „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СТИЛПЛАСТ 2002“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Договарящия орган.